8297 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil

8297 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil

8297 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil