7816 Nesting White-faced Ibis (Plegadis chihi), Anahuac NWR, Texas

7816 Nesting White-faced Ibis (Plegadis chihi), Anahuac NWR, Texas

7816 Nesting White-faced Ibis (Plegadis chihi), Anahuac NWR, Texas