7737 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7737 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7737 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas