7750 Royal Terns (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7750 Royal Terns (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7750 Royal Terns (Thalasseus maximus), Galveston, Texas