7749 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7749 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7749 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas