7788 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7788 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7788 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas