7787 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7787 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7787 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas