7735 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7735 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7735 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas