7734 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7734 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7734 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas