7727 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7727 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7727 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas