7726 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7726 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7726 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas