7733 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7733 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas

7733 Royal Tern (Thalasseus maximus), Galveston, Texas