8322 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil

8322 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil

8322 Snail Kite (Rostrhamus sociabilis), Pantanal, Brazil