7791 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7791 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas

7791 Willet (Tringa semipalmata), Galveston, Texas