7506 White-eyed Vireo (Vireo griseus), Galveston Island, Texas

7506 White-eyed Vireo (Vireo griseus), Galveston Island, Texas

7506 White-eyed Vireo (Vireo griseus), Galveston Island, Texas