7488 White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas

7488 White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas

7488 White Ibis (Eudocimus albus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas