7487 Royal Tern (Thallasseus maximus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas

7487 Royal Tern (Thallasseus maximus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas

7487 Royal Tern (Thallasseus maximus), San Luis Pass, Galveston Island, Texas