7226 White Ibis (Eudocimus albus), Sunset, Anahuac NWR, Texas

7226 White Ibis (Eudocimus albus), Sunset, Anahuac NWR, Texas

7226 White Ibis (Eudocimus albus), Sunset, Anahuac NWR, Texas