7031 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan

7031 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan

7031 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan