7024 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan

7024 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan

7024 Shinto Gate, Haboro, Hokkaido, Japan