6124 White-tailed Kite (Elanus leucurus), Bolivar Peninsula, Texas

6124 White-tailed Kite (Elanus leucurus), Bolivar Peninsula, Texas

6124 White-tailed Kite (Elanus leucurus), Bolivar Peninsula, Texas