6019 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

6019 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

6019 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands