6017 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

6017 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

6017 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands