5931 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

5931 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands

5931 Dolphin Gull (Leucophaeus scoresbii), Sea Lion Island, Falklands