4948 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4948 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4948 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania