4837 Thomson’s Gazelle (Eudorcas thomsonii), Tanzania

4837 Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsonii), Tanzania

4837 Thomson’s Gazelle (Eudorcas thomsonii), Tanzania