4801 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4801 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania

4801 Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus), Tanzania