4702 Klipspringer (Oreotragus oreotragus), Tanzania

4702 Klipspringer (Oreotragus oreotragus), Tanzania

4702 Klipspringer (Oreotragus oreotragus), Tanzania