4615 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4615 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4615 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida