4614 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4614 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4614 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida