4611 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4611 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4611 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida