4612 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4612 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida