4608 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4608 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4608 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida