4607 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4607 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4607 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida