4606 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4606 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4606 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida