4604 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4604 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4604 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida