4603 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4603 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4603 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida