4602 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4602 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4602 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida