4598 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4598 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4598 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida