4597 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4597 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4597 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida