4596 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4596 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida

4596 Swallow-tailed Kites (Elanoides forficatus), Florida