4594 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4594 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4594 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida