4593 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4593 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4593 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida