4592 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4592 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4592 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida