4591 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4591 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4591 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida