4589 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4589 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4589 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida