4588 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4588 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4588 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida