4587 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4587 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4587 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida