4586 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4586 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4586 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida