4585 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4585 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida

4585 Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus), Florida